પ્રભુ તુમ મેરે મન કી જાનો……….

મૈં અછૂત હૂઁ, મંદિર મેં આને કા મુઝકો અધિકાર નહીં હૈ,
કિંતુ દેવતા યહ ન સમઝના, તુમ પર મેરા પ્યાર નહીં હૈ.
પ્યાર અસીમ, અમિટ હૈ, ફિર ભી પાસ તુમ્હારે આ ન સકૂઁગી,
યહ અપની છોટી સી પૂજા, ચરણોં તક પહુઁચા ન સકૂઁગી.

ઇસીલિએ ઇસ અંધકાર મેં, મૈં છિપતી-છિપતી આઈ હૂઁ,
તેરે ચરણોં મેં ખો જાઊઁ, ઇતના વ્યાકુલ મન લાઈ હૂઁ.
તુમ દેખો પહિચાન સકો તો તુમ મેરે મન કો પહિચાનો,
જગ ન ભલે હી સમઝે, મેરે પ્રભુ! મેરે મન કી જાનો.

મેરા ભી મન હોતા હૈ, મૈં પૂજૂઁ તુમકો, ફૂલ ચઢ઼ાઊઁ,
ઔર ચરણ-રજ લેને કો મૈં ચરણોં કે નીચે બિછ જાઊઁ.
મુઝકો ભી અધિકાર મિલે વહ, જો સબકો અધિકાર મિલા હૈ,
મુઝકો પ્યાર મિલે, જો સબકો દેવ! તુમ્હારા પ્યાર મિલા હૈ.

તુમ સબકે ભગવાન, કહો મંદિર મેં ભેદ-ભાવ કૈસા?
હે મેરે પાષાણ! પસીજો, બોલો ક્યોં હોતા ઐસા?
મૈં ગરીબિની, કિસી તરહ સે પૂજા કા સામાન જુટાતી,
બડ઼ી સાધ સે તુઝે પૂજને, મંદિર કે દ્વારે તક આતી.

કહ દેતા હૈ કિંતુ પુજારી, યહ તેરા ભગવાન નહીં હૈ,
દૂર કહીં મંદિર અછૂત કા ઔર દૂર ભગવાન કહીં હૈ.
મૈં સુનતી હૂઁ, જલ ઉઠતી હૂઁ, મન મેં યહ વિદ્રોહી જ્વાલા,
યહ કઠોરતા, ઈશ્વર કો ભી જિસને ટૂક-ટૂક કર ડાલા.

યહ નિર્મમ સમાજ કા બંધન, ઔર અધિક અબ સહ ન સકૂઁગી,
યહ ઝૂઠા વિશ્વાસ, પ્રતિષ્ઠા ઝૂઠી, ઇસમેં રહ ન સકૂઁગી.
ઈશ્વર ભી દો હૈં, યહ માનૂઁ, મન મેરા તૈયાર નહીં હૈ,
કિંતુ દેવતા યહ ન સમઝના, તુમ પર મેરા પ્યાર નહીં હૈ.

મેરા ભી મન હૈ જિસમેં અનુરાગ ભરા હૈ, પ્યાર ભરા હૈ,
જગ મેં કહીં બરસ જાને કો સ્નેહ ઔર સત્કાર ભરા હૈ.
વહી સ્નેહ, સત્કાર, પ્યાર મૈં આજ તુમ્હેં દેને આઈ હૂઁ,
ઔર ઇતના તુમસે આશ્વાસન, મેરે પ્રભુ! લેને આઈ હૂઁ.

તુમ કહ દો, તુમકો ઉનકી ઇન બાતોં પર વિશ્વાસ નહીં હૈ,
છુત-અછૂત, ધની-નિર્ધન કા ભેદ તુમ્હારે પાસ નહીં હૈ.

સુભદ્રાકુમારી ચૌહાન

Advertisements
Hindi में प्रकाशित किया गया | 4 Replies

મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા….

મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા
મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા

ક્રિષ્ણા ગોવિંદ ક્રિષ્ણા
ક્રિષ્ણા ગોવિંદ ક્રિષ્ણા
મન-મોહના
ક્રિષ્ણા મુરલીધરા..

મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા
મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા

કાન્હા ગોપાલા
કાન્હા ગોપાલા
મન-મોહના……..
ક્રિષ્ણા મુરલીધરા..
મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા
મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા

ક્રિષ્ણા ગોપાલા
ક્રિષ્ણા ગોપાલા
મન-મોહના……..
ક્રિષ્ણા મુરલીધરા..
મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા
મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા

ક્રિષ્ણા ગોવિંદ ક્રિષ્ણા
ક્રિષ્ણા ગોવિંદ ક્રિષ્ણા

Hindi में प्रकाशित किया गया | 2 Replies

રોમન લિપિ કે શિકંજે મેં સિસકતી હિંદી …..

સરલતા ઔર સહજતા કે નામ પર હિંદી કો રોમન લિપિ મેં લિખને કા ષડયંત્ર રચા જા રહા હૈ. હિંદી કો રોમન લિપિ મેં લિખના અવૈજ્ઞાનિક હી નહી બલ્કિ અંગ-ભંગ ઔર બલાત્કાર કરને જૈસા ઘિનૌના કર્મ હૈ. રોમન મેં હિંદી , વૈસી હી લગતી હૈ, જૈસે કિસી ભારતીય મહિલા કો સાડી  કે સ્થાન પર ચોલી ઔર મિની સ્કર્ટ પહના દેં . રોમન લિપિ કે 27 અક્ષર હિંદી કી સમસ્ત ધ્વનિયોં કો લિખને મેં સક્ષમ નહી હૈ. વૈસે ભાષા વૈજ્ઞાનિકોં ને હિંદી ધ્વનિયોં કે લિપિ ચિહ્ન બના લિએ હૈં ,પરંતુ આમ આદમી ઉન્હેં નહી જાનતા હૈ. N કે કે માધ્યમ સે હમ ન કા ઉચ્ચારણ કરતે હૈં, પરંતુ ઙ, ઞ, ણ કો લિખને કે લિએ ભી N કા હી પ્રયોગ કરતે હૈં. જિસસે ઇનકા ઉચ્ચારણ ભી ન હો જાતા હૈ.રોમન મેં ગડબડ લિખને જાઓ તો ગડબડ હો જાતા હૈ. ડ, ઢ, ઋ ળ ષ ધ્વનિયોં કી હત્યા હો જાતી હૈ. T કે કારણ તમસ, ટમસ બોલા જાતા હૈ. મિશ્ર, મિશ્રા તથા સિંહ ,સિન્હા બન ગએ . બેચારે !રામ રામા તથા કૃષ્ણ કૃષ્ણા હોગએ. લાર્ડ મૈકાલે તો થે હી, જિનકી કૃપા સે ભગવાન જગન્નાથ, લાર્ડ જગન્નાથ હો ગએ!
રોમન મેં A કા ઉચ્ચારણ કહીં અ, આ, તથા એ હોતા હૈ. BHARAT લિખને પર ઉસકા ઉચ્ચારણ ભારત્, ભરત, ભરાત, ભેરત, ભારટ, ભારાટ, ભેરટ, ભેરેટ, ભરેટ, ભી હો સકતા હૈ. રોમન જબ ભારત કી મટ્ટી પલીદ કર સકતી હે તો ભારતીયોં કે ક્યા હાલ કરેગી ? ભારતીય ભાષાઓં કે શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કે લિએ દેવનાગરી લિપિ હી સર્વોત્તમ હૈ. અપની ભાષા ઔર સંસ્કૃતિ કા સંરક્ષણ કરના દેશ કી સીમાઓં કી રક્ષા કરને સે કમ નહી હૈ. હમેં વિકૃત હોતી હુઈ હિંદી કો બચાના હૈ. દેશ કી ભાષાએઁ સ્વતંત્ર રહને કી પ્રેરણા દેતી હૈ ઔર વિદેશી ભાષા હમેં માનસિક ગુલામી કી ઔર લે જાતી હૈ . અઁગ્રેજી ઔર રોમન લિપિ વિદેશી વ્યાપાર કે લિએ તો ઠીક હૈ ,પરંતુ દેશ કે વિકાસ કે લિએ તો હિંદી ઔર ભારતીય ભાષાએઁ તથા લિપિયાઁ અત્યાવશ્યક હૈ. આપકા યોગદાન હિંદી ચાહતી હૈ. યહ એક રાષ્ટ્રીય કર્તવ્ય હૈ.

આલેખ લેખક ‌: મોહન રાવલ

ટિપ્પણી:   IAST પ્રણાલી મેં ઔર આસાન ગુજરાતી લિપિ મેં હિન્દી લિખેં.

IAST SCRIPT:
તમસ, ટમસ
tamasa, ṭamasa
મિશ્ર, મિશ્રા
miśra, miśrā
સિંહ ,સિન્હા
siṁha ,sinhā
રામ, રામા 
rāma, rāmā
કૃષ્ણ કૃષ્ણા
kṛṣṇa,kṛṣṇā
લાર્ડ  જગન્નાથ  
lārḍa jagannātha
ભારત
bhārata,
 
ભારત્, ભરત, ભરાત, ભેરત, ભારટ, ભારાટ, ભેરટ, ભેરેટ, ભરેટ, ભારત

bhārat, bharata, bharāta, bherata, bhāraṭa, bhārāṭa, bheraṭa, bhereṭa, bhareṭa, bhārata

રમ,રમા,રામા,રામ રમાં,રૅમ,રમૅ,રાંમ=rama

rama,ramā,rāmā,rāma ramāṁ,ræma,ramæ,rāṁma=rama

http://en.wikipedia.org/wiki/IAST

Hindi में प्रकाशित किया गया | 1 Reply

કહાવતેં(Proverbs)

1-દોસ્તી…..

જબ મૈં અકેલા હોતા હૂઁ

કિતને પાસ હોતે હૈં મેરે દોસ્ત,

જબ મૈં ઉનકે સાથ હોતા હૂઁ,

કિતની દૂર હોતે હૈં વે.

2-આઁખેં

જિન આઁખોં કે લિએ તુમ તરસ રહે હો………
અબ સુનો ……….
જિન આઁખોં મેં તુમ સ્વયં કો દેખતે હો
વે આઁખેં હૈં ક્યોંકિ વે તુમ્હેં દેખતી હૈં.

3-પ્યાર

 પ્યાર નામ હૈ બસ
કુછ પલ કે આકર્ષણ કા,
પ્યાર નામ હૈ
સહૂલિયત કા,
આદમી કો તલાશ હૈ બસ ,
કુછ પલ કે પ્યાર કી.

4-પરિન્દા

ડાલી પર બૈઠા પરિન્દા ડાલી કિ કમજોરી યા ઉસકે હિલને સે નહી ડરતા હૈ.

ક્યોકી ઉસકો ડાલી પર નહી અપને પંખો પર વિશવાસ હોતા હૈ.

Hindi में प्रकाशित किया गया | 2 Replies

ભવિષ્ય કી ઊર્જા

दीर्घा

કૃપયા લિંક પર ક્લિક કરેં…… http://www.youtube.com/watch?v=5RehT-Do9bs&feature=related http://www.bloomenergy.com/newsroom/videos/ યે હૈ બ્લૂમ બૉક્સ એનેર્જી જેનરેટર — અબ તક હમ લોગો ને ઇલેક્ટ્રીસિટી ઉત્પન કરને વાલે અનેક જેનરેટર કે બારે મેં સુના હોગા ઔર દેખા ભી હોગા. સામાન્ય રૂપ સે પ્રોયોગ હોને વાલે … पढना जारी रखे

કભી પ્યાસે કો પાની પિલાયા નહિ

કભી પ્યાસે કો પાની પિલાયા નહિ
બાદ અમૃત પિલાને સે ક્યા ફાયદા
કભી ગિરતે હુએ કો ઉઠાયા નહિ
બાદ આંસુ બહાને સે ક્યા ફાયદા .

મેં તો મંદિર ગયા, પૂજા-આરતી કી
પૂજા કરતે હુએ યે ખયાલ આ ગયા
કભી મા બાપ કી સેવા કી હી નહિ
સિર્ફ પૂજા કે કરને સે ક્યા ફાયદા.
…………………………………………..કભી પ્યાસે

મેં તો સત્સંગ ગયા , ગુરુ વાણી સુની ,
ગુરુ વાણી કો સુનકર ખયાલ આ ગયા
જન્મ માનવ કા લેકે દયા ના કરી
ફિર માનવ કેહલાને સે ક્યા ફાયદા.
………………………………………….કભી પ્યાસે

મેં ને દાન કિયા , મેં ને જપ તપ કિયા
દાન કરતે હૂએ યે ખયાલ આ ગયા
કભી ભૂખે કો ભોજન ખિલાયા નહિ
દાન લાખો કા કરને સે ક્યા ફાયદા.
………………………………………….કભી પ્યાસે

ગંગા નહાને હરિધ્વાર કાશી ગયા
ગંગા નહાતે હી મન મેં ખયાલ આ ગયા
તન કો ધોયા મગર મન કો ધોયા નહિ
ફિર ગંગા નહાને સે ક્યા ફાયદા
…………………………………………..કભી પ્યાસે

મૈ ને વેદ પઢે , મૈ ને શાસ્ત્ર પઢે
શાસ્ત્ર પઢતે હૂએ યે ખયાલ આ ગયા
મૈ ને જ્ઞાન હી કિસીકો બાટા નહિ
ફિર જ્ઞાની કેહલાને સે ક્યા ફાયદા.
……………………………………………કભી પ્યાસે

મા પિતા કે ચરણો મેં હી ચારો ધામ હૈ
આજા આજા યહી મુક્તિ કા ધામ હૈ
પિતા-માતા કી સેવા કી હી નહિ
ફિર તીર્થો મેં જાને સે ક્યા ફાયદા.
……………………………………………કભી પ્યાસે

કભી ગિરતે હૂએ કો ઉઠાયા નહિ
બાદમે આંસુ બહાને સે ક્યા ફાયદા.

Hindi में प्रकाशित किया गया | 3 Replies

હે મેરે ઘટ મેં બિરાજ તે શ્રી નાથજી

હે મેરે ઘટ મેં બિરાજ તે શ્રી નાથજી યમનાજી શ્રી મહા પ્રભુજી
મેરા મન હૈ ગોકુલ વુંન્દ્રા વન
મેરે મનકે આંગન મેં તુલસી કેરે વન
મેરે પ્રાણ જીવન …….મેરે ઘટ મે

મેરે આતમ કે આંગન મેં શ્રી મહા પ્રભુ જી
મેરી આંખે દીખે ગિરધારી ભરી
મેરા તન મન ગયા જીસકો બારી રે બારી
મેરે શ્યામ મુરારી …….. ..મેરે ઘટ મેં

મુઝે પ્રાણ સે વૈષ્ણવ વ્હાલા
નિત કરતા શ્રી નાથજી કો કાલા વાલા
મૈ ને વલ્લભ પ્રભુ જી કા કિયા હૈ દર્શન
મેરા મોહ લિયા મન…….મેરે ઘટ મેં

મેં તો વિઠલ વર કી હર દિન સેવા કરતા
મેં તો આઠ પહર ઉસકી ઝંખના કરતા
મેં ને ચિત શ્રી નાથજી કે ચરન મેં રખા
જીવન સફલ હુઆ …….હે મેરે ઘટ મે

મુઝે પૃષ્ટિ માર્ગ કેરા સંગ રે લગા
મુઝે ગોર કીર્તન કેરા રંગ રે લગા
મૈને લાલા કી લાલી કેરા રંગ રે માંગા
હીરલા હાથ લગા …….હે મેરે ઘટ મે

ઐસી જીંદગી મેં ફિર તક કભી ન મિલે
બાર બાર માનવ દેહ કભી ન મિલે
ફેરા લખ ચોરાસી કા મેરા સફલ હુઆ
મુઝે મોહન મિલા… હે મેરે ઘટ મે

મેરી અંત સમય કેરી સુનો રે અરજ
લેના શરણ મેં શ્રી જી બાવા દયા રે કરકે
મુઝે બુલાવા યમ કેરા કભી ન આયે
મેરા નાથ બુલાએ .. .હે મેરે ઘટ મે

ગુજરાતી મેં ભજન / હિન્દી અનુવાદ