મૈલી રે કીની

ચદરિયા મૈલી રે કીની
બુનનેવાલેને પ્યારસે બુની
મુરખ મૈલી કીની
ચદરિયામૈલી રે કીની

જગકે રંગમેં ઐસી રંગદી
સ્વર્થસે મૈલી કીની
ચદરિયા મૈલી રે કીની

ડૂબ સંસારમેં પ્યાર ન કીનો
મોહમેં ગંદી કીની
ચદરિયા મૈલીરે કીની

સત્યસે આંખ મિચૌલી ખેલી
ઝૂઠમેં ઉલઝી મુંદી
ચદરિયા મૈલી રે કીની

નિર્મલ જલકી ગંગા છાંડી
મલિન જલમેં હોડી
ચદરિયા મૈલી રે કીની

પ્રયત્ન ઔર પુરૂષાર્થ કીનો
દાસ ‘પમીને’ ઐસી ઠાની
ધોકે વાપસ દીની

ચદરિયા ધોકે વાપસ દીની
ચદરિયા ધોકે વાપસ દીની

>પ્રવિનાજી દ્વારા પ્રસ્તુત <

Hindi में प्रकाशित किया गया | 2 Replies