મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા….

મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા
મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા

ક્રિષ્ણા ગોવિંદ ક્રિષ્ણા
ક્રિષ્ણા ગોવિંદ ક્રિષ્ણા
મન-મોહના
ક્રિષ્ણા મુરલીધરા..

મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા
મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા

કાન્હા ગોપાલા
કાન્હા ગોપાલા
મન-મોહના……..
ક્રિષ્ણા મુરલીધરા..
મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા
મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા

ક્રિષ્ણા ગોપાલા
ક્રિષ્ણા ગોપાલા
મન-મોહના……..
ક્રિષ્ણા મુરલીધરા..
મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા
મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા

ક્રિષ્ણા ગોવિંદ ક્રિષ્ણા
ક્રિષ્ણા ગોવિંદ ક્રિષ્ણા

Advertisements

2 thoughts on “મોહન મુરલીધરા મોહન મુરલીધરા….

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s