માતૃ-ભાષા કે પ્રતિ

માતૃ-ભાષા કે પ્રતિ

નિજ ભાષા ઉન્નતિ અહૈ, સબ ઉન્નતિ કો મૂલ
બિન નિજ ભાષા-જ્ઞાન કે, મિટત ન હિય કો સૂલ.
અંગ્રેજી પઢ઼િ કે જદપિ, સબ ગુન હોત પ્રવીન
પૈ નિજ ભાષા-જ્ઞાન બિન, રહત હીન કે હીન.
ઉન્નતિ પૂરી હૈ તબહિં જબ ઘર ઉન્નતિ હોય
નિજ શરીર ઉન્નતિ કિયે, રહત મૂઢ઼ સબ કોય.
નિજ ભાષા ઉન્નતિ બિના, કબહું ન હ્યૈહૈં સોય
લાખ ઉપાય અનેક યોં ભલે કરે કિન કોય.
ઇક ભાષા ઇક જીવ ઇક મતિ સબ ઘર કે લોગ
તબૈ બનત હૈ સબન સોં, મિટત મૂઢ઼તા સોગ.
ઔર એક અતિ લાભ યહ, યા મેં પ્રગટ લખાત
નિજ ભાષા મેં કીજિએ, જો વિદ્યા કી બાત.
તેહિ સુનિ પાવૈ લાભ સબ, બાત સુનૈ જો કોય
યહ ગુન ભાષા ઔર મહં, કબહૂં નાહીં હોય.
વિવિધ કલા શિક્ષા અમિત, જ્ઞાન અનેક પ્રકાર
સબ દેસન સે લૈ કરહૂ, ભાષા માહિ પ્રચાર.
ભારત મેં સબ ભિન્ન અતિ, તાહીં સોં ઉત્પાત
વિવિધ દેસ મતહૂ વિવિધ, ભાષા વિવિધ લખાત.
સબ મિલ તાસોં છાંડ઼િ કૈ, દૂજે ઔર ઉપાય
ઉન્નતિ ભાષા કી કરહુ, અહો ભ્રાતગન આય.

ભારતેંદુ હરિશ્ચંદ્ર

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s